Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/68

此页尚未校对


書簡卷第九    歐陽文忠公集一百五十二

   與薛少卿公期 景祐三年

某頓首再啓東園一别自夏渉秋今倐冬矣泝汴絶

淮泛大江凡五千里一百一十程纔至荆南見家兄

言出京時有公期書渇得一見要知别後事然數日

㝷之不見遂巳某自南行所幸老㓜皆無病恙風波

不甚惡凡舟行人所懼處皆坦然而過今至此嚮夷

陵江水極善亦不越三四日可到又聞好水土出粳

米大魚梨栗甘橘茶筍而縣民一二千户絶無事罪

人得此爲至幸矣秖是沿路多故舊相識所至牽率