Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/70

此页尚未校对


也多荷多荷公期遊宦故郷其樂可量思昔月中琴

奕樽酒之㑹何可得邪某乆處窮僻習成枯淡頓無

曩時情悰惟覺病態漸侵爾弊性懶於作書區區思

慕之心非有怠也惟仁者察之讒謗未解相見何由

惟慎疾加愛因人至京頻示三兩字爲禱其如方寸

莫能盡也不宣

   又康定元年

某頓首再拜公期九哥足下比者伏審五丈人丈母

相繼傾亡聞訃交至不勝悼怛苦事伏惟罹比酷毒

摧痛哀慕奈何奈何孝子之志在於不滅更望節哀