Page:Sibu Congkan0923-蘇洵-嘉祐集-2-2.djvu/94

此页尚未校对


云爾先子諱序字仲先生於開寶六年而殁於慶曆七年娶史氏

夫人生子三人長曰澹次曰渙季則洵也先子少孤喜爲善而不

好讀書晚迺爲詩能白道敏捷立成凡數十年得數千篇上自

朝廷郡邑之事下至郷閭子孫畋漁治生之意皆見於詩觀其詩

雖不工然有以知其表裏洞逹豁然偉人也性簡易無威儀薄於

爲已而厚於爲人與人交無貴賤皆得其歡心見士大夫曲躬盡

敬人以爲諂及其見田父野老亦然然後人不以爲怪外貌雖無

所不與然其中心所以輕重人者甚嚴居郷閭出入不乗馬曰有

甚老於我而行者吾乘馬無以見之敝衣惡食處之不耻務欲以

身處衆之所惡盖不學老子而與之合居家不治家事以家事屬

諸子至族人有事就之謀者常爲盡其心反覆而不猒凶年甞鬻

其田以濟飢者旣豐人將償之曰吾自有以鬻之非爾故也卒不

肯受力爲藏退之行以求不聞於丗然行之旣乆則郷人亦多知

之以爲古之隱君子莫及也以涣登朝授大理評事史氏夫人眉