Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/37

此页尚未校对


以爲歸之至隘而爭先必亂亂而繼遷薄我必敗於

是又請以所護兵馳前至隘而陣武康爲公令於軍

曰至陣而亂行者斬公亦令曰至吾陣而亂行者吾

亦如公令至陣士卒帖然以此行而武康公亦爲之

按轡繼遷兵相隨屬左右望公莫敢近於是武康公

嘆曰王氏有兒矣及論功武康公曰吾爲大將不可

使子弟與諸將分功絀公不列三年遷東頭供奉官

咸平二年遷内殿崇班三年換御前忠佐馬軍副都

景德二年爲馬軍都頭大中祥符元年爲邢洺磁

相巡檢提舉捉賊男子張鴻覇聚黨界中爲盜朝廷

以名捕久之不得公以氊車載壯士僞服爲婦人誘

之於野於是鴻覇與其黨三十二人皆得朝廷以爲