Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/82

此页尚未校对


君者長子諱安期官終國子博士君以進士甲科守

祕書省校書郎簽書平江軍節度判官㕔公事故事

得獻書求試君無所獻知建昌軍南豐縣通判鄂州

又將通判梓州而有以君爲言者乃召試以爲祕閣

校理於是自校書五遷爲尚書祠部貟外郎年五十

五以嘉祐五年四月壬申卒京師夫人蓬萊縣君王

氏生三男子伯孫仲孫世孫三女子其一嫁試將作

監主簿蘇泌其次尚㓜治平二年九月甲申葬君全

椒善政郷脩仁里於是伯孫主邵武軍光澤縣簿君

與余善其能貧而不爲利余所畏其於故事蓋無所

問而不知其好書天性也徃徃日旰竈薪不屬而闔

門讀書自(⿱艹石)又能爲吏當官有所守嶷嶷必得其意