Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/90

此页尚未校对


豐之東園水漬墓天聖元年改葬龍池鄕之源頭始

公娶黃氏生子男三人易占甞爲太常博士以能文

稱公以博士故贈至右諫議大夫公殁八年而博士

子鞏生生三十五年鞏以博士命次公生平事使來

曰爲我誌而銘之某視公猶大父也其少也則得公

之詳如其孫之云始公自任以當世之重也雖人望

公則亦然及遭 太宗自謂志可行卒之閉於姧邪

彼誠有命焉悲夫亦正之難合也雖其難合其可少

枉乎雖其少枉合乎未可必也彼誠有命焉雖然其

難合也秖所以見正也孔子曰所謂大臣者以道事

君不可則止於戲公之節非庶幾所謂大臣者歟銘