Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/97

此页尚未校对


三十州之亡者皆不死其後知坊州州稅賦之無歸

者里正代爲之輸歲幣大家數十君悉鉤治使歸其

主坊人不憂爲里正自蘇君始也蘇君諱安世字夢

得其先武功人後徙蜀蜀亡歸家于京師今開封人

也曾大考諱進之率府副率大考諱繼殿直考諱咸

熈贈都官郎中君以進士起家三十二年其卒年五

十九爲廣西轉運使而官止於尚書屯田員外郎者

以君十五年不求磨勘也君娶南陽郭氏又娶清河

張氏爲清河縣君子台文永州推官祥文太廟齋郎

炳文試將作監主簿彦文未仕女子五人適進士㑹

稽江崧單州魚臺縣尉江山趙揚三人尚幼君旣卒

之三年嘉祐二年十月庚午其子葬君揚州之江都