Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/125

此页尚未校对


弔贈華州觀察使追封華隂侯公生而秀麗長而聰

敏於宗室爲好學上承下撫無不得意故其卒哭者

皆爲盡哀妻馬氏封安平縣君女一人尚幼公以熈

寧二年二月十七日葬河南府永安縣銘曰

維濮丗封實承安懿公緒厥慶尚終有嗣奄其䘮矣

一女之存歸銘幽宫以慰公魂

    贈奉寧軍節度使追封祁國公宗述墓誌

    銘

公諱宗述字子耆韓恭懿王諱元偓之孫而東平郡

王名允弼之子也以天聖元年生以景祐元年賜名

除右侍禁歷太子右司禦率府右監門衛將軍左屯

衛大將軍廉州刺史隰州團練使濰州嘉州防禦使