Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/48

此页尚未校对


嫁二人進士周奉先泰州泰興縣令陶舜元銘曰

有㧞而起之莫擠而止之嗚呼許君而已於斯誰或

使之

    漢陽軍漢川縣令陳君墓誌銘

陳君之墓在某州某縣某郷某所之原以某年某月

某甲子葬陳君者諱之祥字某家某州之某縣其業

進士其中等以皇祐二年其官滁州全椒縣主簿漢

陽軍漢川縣令其爲人强於學果於行能使爲之長

者聽爲之民者思其卒年三十二有一男一女皆出

夫人李氏其葬臨川王某爲之銘

芒乎旣壯而能充忽乎奚去而誰從歸形幽隂𠔃窾

土以爲宫聚封其上𠔃爲記無窮