Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/64

此页尚未校对


遷刑部二年年六十四以卒公寛厚而廉清而其才

尤長於政事自爲推官時巳能有所建易爲士民所

記及奉使福建獄有𡨚輒辨有疑(⿱艹石)可貸輒以聞所

活至數十人而其治大抵遇姦吏爲獨急子男五人

曰象先今爲武康軍節度推官監台州稅曰彦先爲

右侍禁知循州興寧縣曰茂先爲泰州司法叅軍曰

行先爲山南東道節度推官知江州彭澤縣曰嗣先

爲進士女七人皆嫁爲士大夫妻嘉祐三年三月千

申公子與孫葬公皇考祕書丞贈尚書工部侍郎之

兆東以安喜縣君錢氏祔縣君實左右公以有家者

也銘曰周遷于蜀爰自先人考有四子發于海濵公

有令聞貴維次子歸寛民人施刻在巳方飛方騫方