Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/9

此页尚未校对


㓜相擕扶祭哭其迎君喪有數百里者而康州之人

亦請於安撫使而爲君置屋以祠安撫使以君之事

聞 天子贈君光禄少卿官其一子覲右侍禁官其

弟子試將作監主簿又以其弟潤州録事參軍師陟

爲大理寺丞簽書泰州軍事判官㕔公事君諱師旦

字濳叔其先單州之武成人曽祖諱晟贈太師祖諱

和尚書比部郎中贈光禄少卿考諱應言太常博士

贈尚書屯田郎中自君之祖始去武成而葬楚州之

山陽故今爲山陽人而君弟以嘉祐五年正月十六

日葬君山陽上鄕仁和之原於是夫人王氏亦卒矣

遂舉其喪以祔銘曰

可以無禍有功於時玩君安榮相顧莫爲誰其視死