Page:Sibu Congkan0943-王安石-臨川先生文集-20-20.djvu/45

此页尚未校对


    墓誌銘

皇族右千牛衛將軍仲焉之妻故永嘉縣君武氏内

殿崇班掖之子故左班殿直昭遜之孫贈尚書工部

侍郎崇亮之曾孫年十八以熙寧元年十二月十四

日棄世以明年二月十七日葬河南永安縣君在襁

褓父母以爲婉及嫁節儉慈仁人稱之銘曰

象服之粲𠔃容車之睆𠔃歸于陵陂哀歌以相挽𠔃

摛銘壙石識幽以告逺𠔃

    鄭公夫人李氏墓誌銘

尚書祠部郎中贈戶部侍郎安陸鄭公諱紓之夫人

追封汝南郡太君李氏者尚書駕部郎中贈衛尉卿

文蔚之子也光州仙居縣令贈工部貟外郎諱岵之