Page:Sibu Congkan0944-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-01.djvu/21

此页尚未校对


陽羡𥘉倅錢塘諉親黨單君貺問田及移臨汝自

言有田陽羡建中靖國𥘉奉祠玉局留毗陵居無

何請老而終公生岷峨負當丗大名道德文學政

事輝映今昔自居雪堂遂成求田之計而文登謝

表云買田陽羡誓畢此生乃卒如其言夫豈偶然

者公之薨也呉越之民相與哭於市君子相與弔

於家訃聞四方人皆咨嗟出涕太學士人數百相

率飯僧惠林佛舎公之於文得之於天山谷嘗評

云公文字言語歷劫贊揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)有不能盡者

景祐三年丙子

 十二月十九日卯時公生於眉山縣紗縠行私第