Page:Sibu Congkan0944-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-01.djvu/65

此页尚未校对


元祐五年庚午先生五十五歳

 公在杭州 二月十七日書髙麗公案二十六

 日過金文寺再觀李西臺詩書其後二十七日

作參寥泉銘寒食次韻劉景文周次元同游

 西湖詩 三月八日同楊次公過劉景文題文

忠公墨跡 四月十八日眞覺院賞枇杷作詩

 又和景文韻 重九日再和蘇堅前年㸃絳唇

 韻又次韻伯固詩十七日書醉道士石詩十八

 日書朱象先畫後十二月八日作六一泉銘

十二日同景文義伯聖從遊七寳寺題詩竹上

除夜作獄空詩和通守時韻 是年作垂雲花