Page:Sibu Congkan0946-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-03.djvu/174

此页尚未校对


非春草池塘惠連夢厚謝惠連靈運之族弟也靈運作春詩未就夢見惠連斍而得池塘生春

草之句自以爲有神助上林鴻鴈子卿歸縯蘇武在匈奴中昭帝遣使和親使謂單于曰天子

射上林中得鴈足有繫帛書言武在某澤中單于大驚乃使武歸漢水香知是曹溪口次公此句正以

言南華矣天監元年有婆羅門智樂者南游至曹溪口掬水聞香云此必勝地可建道場故於是有南華寺也眼浄同

看古佛衣次公維摩經云逺塵離垢得法眼浄故先生屢用此字如云水洗禪心俱浄眼又云眼浄不覷登伽女也

不向南華結香火子仁曰樂天詩本結菩提香火社爲嫌煩惱電泡身此生何處是

真依

   夢中作𭔃朱行中舊傳先生本序云前一日夢作此詩𭔃朱行中覺而記之自不

    曉所謂謾冩去夢中分明用此色𥿄也

舜不作六器次公周禮宗伯以玉作六器書舜典修五禮五玉註五等諸侯所執之玉也誰知貴

璵璠次公璵璠魯國之寳玉也逸論語載孔子曰美哉璵璠遠而望之煥(⿱艹石)也近而視之瑟(⿱艹石)也一則理勝一則字勝春