Page:Sibu Congkan0948-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-05.djvu/184

此页尚未校对


  讀史官燕于東宫又遣中使就賜

  御書詩各一首臣軾得紫薇花絶句其

  詞云絲綸閣下文書静鍾鼔樓中刻漏

  長獨坐黄昏誰是伴紫薇花對紫薇郎

  翌日各以表謝又進詩一篇臣軾詩云

  子仁趙注此叙乃以九月十五日爲宋哲宗皇帝之元祐七年誤矣謹按先生以元祐元年自中書舎人

  爲翰林學士知制誥二年兼侍讀四年除龍圗學士知杭州又前集有謝賜御書詩表在知杭州表之前

  此必元祐二年或三年又坡詩自註前此未嘗以御書賜羣臣此必元祐四年之前而非七年也次公所

  賜詩乃白樂天詩也紫薇花花小而叢其色紫今所謂槿木花也唐制中書舎人六人其内一人知制誥

  姚崇爲紫薇令奏大事舎人爲商量狀與本狀皆下紫薇令判其狀之是否然後乃奏故有紫薇之號

綉裳𦘕衮雲垂地不作成王翦桐戯厚成王與唐叔虞戯削桐葉爲圭以