Page:Sibu Congkan0951-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-08.djvu/155

此页尚未校对


   二鮮于君以詩文見𭔃作詩爲謝

我懷元祐𥘉珪璋滿清班維時南隆老次公南隆閬中也鮮于子

駿阆中人奉使獨未還迂叟向我言縯司馬温公自号迂叟青齊歳

方艱斯人乃福星遣出虚危間司馬温公謂軾曰子駿福星也京東人困甚且

令往彼○次公虚危即青斉分野也南斉書天文志昇明三年四月歳星在虚危徘徊玄枵之野則斉囯有福厚爲受慶之苻

用旣晚矣天命良復慳一朝失老𩦸寂寞空帝閑

次公閑馬廐也周礼天子有十二閑至今清夜夢次公歐陽永叔詩至今清夜夢猶遶北潭北枕簟

有餘澘次公澘言涕泗也詩云澘然出涕喜聞二三子次公指言二鮮于子駿之子也

髮師閔顔髙論已河漢次公莊子内篇吾驚怖其言(⿱艹石)河漢而无極也清詩鳴

佩環任歐陽永叔詩意淡冝松鶴詩清叩佩環遥知三日雪積玉埋崧山誰

念此幽桂坐蒙榛與菅次公退之雪後𭔃崔丞云殿前諸公鑒裁密豈念幽桂榛与菅