Page:Sibu Congkan0951-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-08.djvu/89

此頁尚未校對


隨李廣看射猛虎終殘年

   次韻滕元發許仲途秦少游

二公詩格老彌新次公二公指言元發少游也醉後狂吟許野人坐

看青丘吞澤芥任司馬相如子虚賦子虚過吒烏有先生言對斉王曰楚有七澤嘗見其一名曰雲夢方

九百里又烏有先生之言斉曰秋田乎青丘彷徨乎海外吞(⿱艹石)雲夢者八九於其胷中曽不芥𦷾自慙潢潦薦

溪蘋厚左傳澗溪沼沚之毛潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公邦旌纛光相照

十畒鋤犂手自親次公兩邦旌纛意者滕元發許仲途皆爲太守乎然破題指之爲許野人未省十畒

鋤犁又先生自言也何似秦郎妙天下縯前漢賈捐󠄂之傳君房下筆言語妙天下明年獻

頌請東巡厚後漢馬融上東巡頌安帝竒其文○次公此末句方言少游則兩邦旌纛以言滕許審矣

   次韻蔣頴叔堯卿名之竒公嘉祐二年章衡榜与頴叔同登第

月明驚鵲未安枝縯魏武帝詩月明星稀烏鵲南飛遶樹三匝何枝可依一棹飄然