Page:Sibu Congkan0952-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-09.djvu/27

此页尚未校对


  詩三十九首

   送曽子固倅越得燕字次公曰以先生詩案攷之此熈寕三年詩也堯

   卿子固名鞏南豊人嘉祐二年永叔知貢舉子固兄弟四人同登科治平中與東坡同在舘中

醉翁門下士雜沓難爲賢倬曰劉向傳𮦀遝衆賢罔不肅和曽子獨

超軼孤芳陋羣妍次公曰子固即南豊先生也今其集中有上歐陽二書乃𥘉謁醉翁時矣退之詩異

質忌處羣孤芳難𭔃林昔從南方來與翁兩聮翩翁今自憔悴子

去亦冝然次公醉翁爲參政時子固亦在舘閣故云两聮翩賈𧨏窮適楚厚曰賈𧨏傳天

子議以𧨏任公卿之位絳SKchar之属皆害之岀爲長沙大傅長沙楚地也樂生老思燕縯曰樂毅去燕

奔趙燕王以其子間爲昌國君而毅往來復通燕那因江鱠美遽厭天庖羶但

苦丗論隘聒耳如蜩蟬次公曰按先生詩案云送曽鞏詩以譏近來多用 刻薄之人議論鄙隘

如蟬之鳴不足聽也師晉嵆康書賔客盈座鳴声聒耳安得萬頃池養此橫海鱣