Page:Sibu Congkan0953-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-10.djvu/102

此页尚未校对


華書次公魏華郡人善書其字如禇河南而用筆開闊有豆盧公神道碑見於丗○倬華王徽之外孫善草𨽻書濟南

名士新凋䘮縯杜詩海内此亭古濟南名士多劒外生祠巳㓗除欲𭔃

西風兩行淚依然喬木鄭公廬厚北海相孔融過宻縣爲鄭玄特立一郷曰鄭

公郷 次公孟子非謂有喬木之謂也

    同年王中甫梚詞

先帝親收十五人堯卿仁宗天聖七年詔復制科八年得何詠冨弼景祐元年得呉育⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇紳張方平其

後得余靖林億魯宗道尹洙田况王中甫錢易紀老二父子公與子由共十五人四方争看擊鵬鵾

如君才業真堪用顧我衰遟不足論出處升沉十

年後死生契闊幾人存子仁詩曰死生契闊與子成説〇任杜詩他時一𥬇後今日幾人存

他時京口尋遺迹𪧐草猶應有淚㾗仁宗朝賢良十五人今惟冨鄭公張

宣徽錢純老及余與舎弟在爾〇縯礼曰朋友之墓有𪧐草而不哭焉