Page:Sibu Congkan0955-蘇軾-經進東坡文集事略-10-02.djvu/60

此页尚未校对


之傳命周礼司儀注云擯者及賔之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以礼詔侑也礼記聘義云介

紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也此所以乆而不相瀆也天下之

禍莫大於茍可以爲而止夫苟可以爲而止則君臣之

相陵父子之相怨夫婦之相離朋友之相侮乆矣聖人

憂焉是故多爲之飾易曰藉用白茅無咎苟錯諸地而

可矣藉之用茅何咎之有此古之聖人所以長有天下

而後丗之所謂迂闊也又曰嗑者合也物不可以苟合

故受之以賁盡矣

   刑賞忠厚之至論孔安國注罪疑惟䡖功疑惟重云刑疑付䡖賞疑從重忠

     厚之至公墓誌云嘉祐二年歐陽文忠公考試礼部進士疾時文之詭異思有以救

     之梅聖俞時與其亊得公論刑賞以示文忠文忠驚喜以爲異人欲以冠多士疑曽

     子固所爲子固文忠門下士也乃寘公第二此論是也