Page:Sibu Congkan0956-蘇軾-經進東坡文集事略-10-03.djvu/62

此页尚未校对


舒咨嗟歎息以立法更制爲事賈𧨏傳𧨏以爲漢興二十餘年天下和治冝當

改正朔易服色制度定官名興礼樂廼草具其儀法色上黄数用五爲官名悉更奏之文帝謙遜未皇也董仲

舒賢良䇿曰漢得天下以來常欲治而至令不可善治者失之於當更化而不更化也後世見二

子之論以爲聖人治天下凡皆如此是以腐儒小生皆

欲妄有所變改以惑亂世主臣竊以爲當今之患雖法

令有所未安而天下之所以不大治者失在于任人而

非法制之罪也國家法令凡幾變矣天下之不大治其

咎果安在哉曩者大臣之議患天下之士其進不以道

而取之不精也故爲之法曰中年而舉取舊數之半而

復明經之科仁宗嘉祐二年十二月五日詔自今間𡻕一開科塲天下進士諸科並减舊額之半

又云矧明經之所舉歷前世而巳効比緑其故用廣干求其明經科並試三經毎經試  大義各十道

天下之吏無功而遷取髙位而不遜也故爲之法曰當