Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/7

此页尚未校对


敢去三歳而郊郊而赦赦而賞此縣官有不得巳者天

下吏士數日而待賜此誠不可以盡去至于大吏所謂

股肱耳目與縣官同其憂樂者此豈亦不得巳而有所

畏耶囯朝凢郊祀毎至礼戍頒賚羣臣衣帶鞍馬器幣下洎軍校綵帛有差舊式宰臣樞宻使銀二千兩

絹二千匹參知政事樞宻副使各一千五百疋兩其他各有定数天子有七廟王制天子七廟

三昭三穆与太祖之廟而七今又飾老佛之宫而爲之祠固巳過矣

又使大臣以使領之歳給以巨萬計此何爲者也真宗大中

祥符五年十一月宰臣王旦加門下侍郎充玉清昭應官使其他如㑹靈𮗚祥源𮗚万夀𮗚之𩔖皆命大臣領

天下之吏爲不少矣將患未得其人苟得其人則凢

民之利莫不備舉而其患莫不盡去今河水爲患不使

濵河州郡之吏親視其災而責之以救災之術徒爲都

水監仁宗嘉祐三年十 月二十二日詔置在京都水監凢内外河渠之事悉以委之時朝廷欲修水官