Page:Sibu Congkan0959-蘇軾-經進東坡文集事略-10-06.djvu/50

此页尚未校对


疑傳冩之誤建武二年初制郊兆於洛陽爲圎壇八陛中又

爲重壇天地位其上皆南郷西上此則漢世合𥙊天地

之明驗也又按水經注即酈道元水經伊水東北至洛陽縣圎

丘東大魏郊天之所景初元年十月乙夘始营洛陽南為圎丘凖漢故事

爲圎壇八陛中又爲重壇天地位其上此則魏丗合𥙊

天地之明驗也唐睿宗將有事於南郊賈曾議曰有虞

氏禘黄帝而郊嚳夏后氏禘黄帝而郊鯀郊之與廟皆

有禘禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祗群望

皆合𥙊於圎丘以始祖配享蓋有事𥙊非常祀也三輔

故事𥙊于圎丘上帝后土位皆南面則漢甞合𥙊矣時

禇無量郭山惲等皆以曾言爲然睿宗太極元年正月𥘉將有亊於南郊時

有司議唯𥙊昊天上帝而不設皇地祗位諫議大夫賈曽遂上表諫且請設皇地祗并従祀䓁座時又将親享