Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/45

此页尚未校对


后内出手詔云吾之不徳常欲聞謗以自儆今(⿱艹石)罪確

何以來天下異同之言矧確嘗爲輔臣當知臣子大義

今所繳進未必眞是確詩其一切勿問仍牓朝堂如此

處置則 二聖仁孝之道實爲兩得天下有識自然心

服臣不勝愛君憂國之心出位僣言謹俟誅殛取進止

   乞將章䟽付有司劄子軾請外不巳旣有杭州之命給事中趙君錫請

     留之不許巳而軾乞以言者所論付外庭辨治不報

元祐四年四月十七日龍圗閣學士朝奉郎新知杭州

蘇軾劄子奏臣近以臂疾堅乞一郡巳蒙聖恩差知杭

州臣𥘉不知其他但謂朝廷哀憐衰疾許從私便及出

朝參乃聞班列中紛然皆言近日臺官論奏臣罪狀甚

多而陛下曲庇小臣不肯降出故許臣外𥙷臣本畏滿