Page:Sibu Congkan0961-蘇軾-經進東坡文集事略-10-08.djvu/135

此页尚未校对


歛之今未可也足下之文正如川之方増極其所至霜

降水落自見涯涘然不可不知也録示孫之翰唐論

字之翰許州陽翟人性踈簡善持論所著唐史七十五卷詔藏祕閣僕不識之翰今見此

書凛然得其爲人至論禇遂良不譛劉洎之翰論曰劉洎之死據舊

史所書由禇遂良之譛也然伐遼之行太宗諭洎輔翼太子之意洎有誅人臣之對時巳責其踈徤太宗至自

遼京不豫洎謁見而深憂之或言誅大臣亊亦與前踈健之語何異儻爲遂良所奏太宗疊前怒殺之迹其事

狀近於是矣(⿱艹石)洎止憂聖躰絶無他語又引馬周自明周對與洎不異太宗何至偏信遂良遽誅大臣乎况洎

有罪而周𨼆之又安得止罪洎而不責周也蓋遂良後諌廢立皇后亊以忠直𬒳譴姦人從而㨈之惟恐其無

罪故劉洎之子訴𡨚李義府助之頼楽彦韋力辨其亊遂良譛洎之言當出於此安可信乎太子瑛

之廢縁張說之翰論日明皇立瑛爲太子二十餘年名分乆定雖不聞大善亦不聞有過又可容

易廢之乎不惟廢之復殺之矣此雖武妃妖惑林甫賊計所致迹其本末亦由張說之過也開元十七年忠王

領河北元帥與百官相見張說退而言曰嘗𮗚太宗冩真圖忠王竒表實𩔖聖祖社稷之福也太子在上而說