Page:Sibu Congkan0961-蘇軾-經進東坡文集事略-10-08.djvu/25

此页尚未校对


事之日少陳危苦之詞晉王導乃王淳之弟也而不害

其爲元臣導本傳云王涥之反也刘隗𭄿帝悉誅王氏論者爲之危心導率羣從昆弟子姪二十餘

人每旦詣臺待罪帝以導忠莭有素特還朝服召見之中㒷名臣莫与爲比崔造源休之甥

也而不廢其爲宰相舊唐書崔造傳云造爲建州刺史聞朱泚之難撽隣州同㪯義兵徳

宗聞而嘉之及收京師詔召造至藍田以舅源休与朱泚逆謀伏誅造上䟽請罪不敢即赴闕上以爲知礼優

詔慰勉拜祭亊中正元二年与中書舎人齊映各守本官同平章亊臣與反者義同路人

獨於寛大之朝爲臣終身之累亦可悲矣凡今游䆠之

士稍與貴近之人有葭莩之親漢中山靖王勝傳云今羣臣非有葭莩之親師

古曰葭蘆也莩者其筩中白皮至薄者也葭莩喻薄半面之舊後漢應奉年二十時甞詣彭城相𡊮

賀賀時出閉門造車匠於内開扇出半靣視奉奉即委去後数十年於路見車匠識而呼之則所至

便𮐃異待人亦不敢交攻况臣受知於 陛下中興之

𥘉效力於衆人未遇之日而乃毁訾不忌踐踏無嚴臣