Page:Sibu Congkan0963-蘇軾-經進東坡文集事略-10-10.djvu/23

此页尚未校对


之所歷口之所及其人未有不碩大光明秀傑者也此

豈人力乎天相之也天之相人君莫大於以人遺之其

在位之三十五年進士蓋十舉矣而得吾子平以爲首

嘉祐二年三月五日 仁宗御崇政殿親試進士三百八十八人十一日櫂子平爲第一子平以文

章之美經術之冨政事之敏止之以正行之以謙此功

名冨貴之所迫逐而不赦者也周武帝謂楊素曰善自勉勿憂不冨貴素應声

曰但恐冨貴來逼臣臣無心圖冨貴雖微舉首其孰能加之然且困躓而

不信十年於此矣意者任重道逺必老而後大成歟不

然我 仁祖之明而天相之遺之人以任其事而豈徒

然哉熈寜二年冬子平自右司諌直集賢院出牧鄭州

士大夫知其將用也十一月丁未㑹于觀音之佛舎相

與賦詩以餞之余於子平爲同年友公於子平榜中乙科衆以爲