Page:Sibu Congkan0963-蘇軾-經進東坡文集事略-10-10.djvu/7

此页尚未校对


淹冨弼韓𤦺爲樞密副使歐陽脩余靖蔡㐮同時爲諫官介於是喜曰此盛事也⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔頌吾職其可巳乎乃作慶

曆聖徳詩軾從旁竊𮗚則能誦習其詞問先生以所頌十一

人者何人也詩序所載十一人乃杜公衍章公得象晏公殊賈公昌朝范公仲淹冨公弼韓公𤦺

歐陽公脩余公靖王公素蔡公㐮先生曰童子何用知之軾曰此天人

也耶則不敢知(⿱艹石)亦人耳何爲其不可先生竒軾言盡

以告之且曰韓范冨歐陽此四人者人傑也時雖未盡

了則已私識之矣嘉祐二年始舉進士至京師則范公

没旣葬而墓碑出墓碑乃歐公作讀之至流涕曰吾得其爲人

蓋十有五年而不一見其靣豈非命歟是歳登第始見

知于歐陽公以識韓冨皆以國士待軾曰恨子不識范

文正公其後三年過許始識公之仲子今丞相堯夫

有四子純佑純仁純礼純粹堯夫即純仁又六年始見其叔彛叟京師又十