Page:Sibu Congkan0973-蘇轍-欒城集-20-10.djvu/85

此页尚未校对


皇帝遣入内內侍省内東頭供奉官句當後𫟍譚扆

等請僧三七人於後𫟍華景亭𨳩啓祈晴道場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)伏以

秋稼方登滛雨作沴矧合宫之大禮迫季月之近期

𡍼潦爲憂𥨊食㡬廢仰祈法力之勝時歛積雨之祥

開示秋䁑以成歲事下慰勤農之念上全享帝之誠

謹言

   大廟整漏奏告宣祖皇帝祝文

元祐四年歲次巳巳九月戊辰朔六日癸酉孝曾

孫嗣皇帝臣名謹遣朝請大夫守太常少鄉直龍圖

閣柱國賜紫金魚袋臣李周敢昭告于宣祖昭武睿