Page:Sibu Congkan0973-蘇轍-欒城集-20-10.djvu/93

此页尚未校对


天子臣名請女道七二七人於福寧殿罷散明堂道

場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)設醮一座一百二十分位謹上啓元始天尊太上

道君太上老君混元上德皇帝伏以將𣢾合宫祗見

上帝遵道家之秘籙先祓不祥企眞馭於太虚罔違

誠悃錫玆社福𢌿我休成無任懇倒之至謹詞

   北京南開二股河道場青詞

元祐四年歲次巳巳月朔日嗣天子臣名謹遣承

議郎行太常愽士充秘閣校理武騎尉臣劉唐老請

道士二七人爲開二股河開啓道場七晝夜罷散日

設醮一座一百二十分位謹上啓元始天尊太上道