Page:Sibu Congkan0973-蘇轍-欒城集-20-10.djvu/94

此页尚未校对


君太上老君混元上德皇帝伏以大河西行巳見歴

年之乆漲水東溢疑還故道之流兵役亟興民力重

困顧河朔災傷之未復惟天心惻怛以無私式遏橫

流少安北道無任懇倒之至謹詞

   中太一宮祈晴青詞

元祐四年𡻕次巳巳八月戊戌朔二十二日巳未

嗣天子臣名謹遣入內內侍省内侍髙品臣楊偁請

道士三七人於太一宮眞室殿開啓祈晴道塲謹上

啓元始天尊太上道君太上老君混元上德皇帝伏

以多稼如雲滛(⿱艹石)注𫝑逾三日害及百嘉永惟刑