Page:Sibu Congkan0973-蘇轍-欒城集-20-10.djvu/95

此页尚未校对


政之失中顧念蒼黔之何罪矧復宗祀有日百執致

功泥潦塞途中外告病仰惟眞聖之妙實司隂陽之

權廓淸繁雲煥發朝日屈伸俄頃變化無方使民獲

収歛之功而國遂齋祠之禮永望霄極祗薦勤誠無

任懇倒之至謹詞

   明堂禮畢福寧殿道塲青詞

元祐四年歲次巳巳九月戊辰朔十四日辛巳嗣

天子臣名請女道士二七人於福寧殿開啓明堂禮

畢道塲一七日羅散日設醮一座一百二十分位謹

上啓元始天尊太上道君太上老君混元上德皇帝