Page:Sibu Congkan0973-蘇轍-欒城集-20-10.djvu/98

此页尚未校对


失光儀輒因靈科以告增飾無任懇倒之至謹詞

   裝飾聖祖御容青詞

元祐四年𡻕次巳巳九月戊辰朔二十日丁亥嗣

皇帝臣名謹遣昭宣使和州刺史內侍省内侍押班

臣趙世長謹上啓聖祖上靈髙道九天司命保生天

尊大帝伏以眞聖所依冝極華煥𡻕月旣乆必有增

嚴茲因卜日之良敢告𩛙工之始無任懇倒之至謹

   雅飾了畢開啓奉安聖祖真容道場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)青詞

元祐四年𡻕次巳巳九月戊辰朔二十七日甲午