Page:Sibu Congkan0976-蘇轍-欒城集-20-13.djvu/56

此页尚未校对


   終具帳限次年春季申户部繳申尚書省

 元祐四年六月九日初坊場錢並依上件助役錢

   巳得指揮令封樁户房一就置簿揭貼

 臣看詳諸路坊場嘉祐以前並以支酬長名衙前

   熙寧以後並出賣得錢為雇役衙前顧食支

   酬之費未有以供佗用者也至於人户所出

   役錢本以補助户少役多縣分顧募役人亦

   非國家經費所入之數今自二聖臨御改更

   宿弊大抵皆是捐利以予民而獨於衙前坊

   場及人户助役支用之餘收入封樁以𠑽朝