Page:Sibu Congkan0980-蘇轍-欒城集-20-17.djvu/92

此页尚未校对


宗之故事一本㳂情之實將來南郊合祭天地並以

百神從祀皆如熙寧十年以前舊制其元豐六年

祠北郊及上公懾事儀注並令太常寺檢尋元勑如

法收藏仍備錄前後文案送國史院及令三省條件

合用舊典令禮官詳定議注聞奏

  論合祭天地劄子一首時巳有 旨施行不復上

伏見禮官等同議合祭天地之禮其間有以合祭

為非者轍考之禮義參之古今竊謂以合祭為非者

皆按禮而未窮義據古而未達今者也何以言之天

子父事天母事地自生民以來未者事父而遺母事