Page:Sibu Congkan0981-蘇轍-欒城集-20-18.djvu/74

此页尚未校对


患至於涵泳圖史馳騖浮圖老子之說亦未嘗不同

之故其聞道益深爲文益高而予觀之亦益久蓋其

於兄弟妻子嚴而有恩和而有禮未嘗有過故予嘗

曰子非獨予親戚亦朋友也元祐四年秋予奉詔使

契丹九月君以女弟將⿺辶商人將鬻濟南之由以遣之

告予爲一月之行明年春還自契丹及境而君書不

至子固疑之及家問之曰噫嘻君未至濟南病没於

奉高予哭之失聲君大父諱鬷慶暦中樞宻使以厚

重氣節稱考諱正路尚書比部郎中樂易好施得名

於士大夫而君以孝友文章居其後謂當久逺而中