Page:Sibu Congkan0983-蘇轍-欒城集-20-20.djvu/103

此页尚未校对


還𢌿之墳之西南十餘歩有泉焉廣深不及㝷晝夜

瀵湧淸冽而甘冬不涸夏不溢自轍南遷而水日耗

至奪利遂竭父老來告轍惕焉疑獲譴於幽明徬徨

不知所爲而手詔⿺辶商至泉亦滃然而復山中人皆曰

詔書乃與天通𫆀轍聞之遡闕而拜以膺上賜乆之

乃爲之記使世世子孫知茲刹廢興所自以無忘朝

廷之德政和二年壬辰九月乙卯朔六日庚申中奉

大夫護軍欒城縣開國伯賜紫金魚袋蘇轍記


欒城第三集卷第十