Page:Sibu Congkan0988-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-3.djvu/145

此页尚未校对


     故僰道廖君畫像賛并序

廖君翰字仲良治生有猗頓之材知子有朱公

之智初居郁鄢而遷于僰道推郁鄢之田以業

其兄買止於夷戸即其人以耕稼不征其財力

數年遂役屬數百家而富以千倍乃大治産居

延儒學以爲子師禮游士以爲子友命子琮爲

進士遂登嘉祐二年進士第戎人仕於朝自琮

始君年三十以郡吏與夷戰於馬鳴溪敗績自

没水中流數里或獲以舟得不死後五十年而