Page:Sibu Congkan0990-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-5.djvu/10

此页尚未校对


中主作洪都蓋甞弭節雍容故榻與畫𧰼存焉

太平興國二年又賜名曰開先華藏然其主僧

率常以行義耆老至善暹時乃有衆數百人所

謂海上横行暹道者也於是開光始為禪林矣

由宗十四傳而今行瑛出焉自瑛之前有道行

者或不屑於丗務有幹局者或義不足以感人

故其補敝枝傾僅僅有之不足言瑛得道於東

林常緫其材器能立事任人役物如轉石於千

仞之溪無不如意初苦痰癖屢求去而不可臥