Page:Sibu Congkan0992-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-7.djvu/105

此页尚未校对


元豐甲子相見於廣陵自云荆公欲使之脫

逢掖著僧伽黎奉香火於半山宅寺所謂報寧

禪院者也予之僧名曰紫琳字清老清老無妻

子之累去作半山道人不廢入俗談諧優游以

卒嵗似不爲難事然生龜脫筒亦難堪忍後數

年見之儒冠自(⿱艹石)也因戯和清老詩云索索葉自

雨月寒遥夜䦨馬嘶車鐸鳴群動不遑安有人

夢超俗去髪脫儒冠平明視清鏡政爾良獨難

子瞻屢哦此詩以爲妙也元祐四年十一月十