Page:Sibu Congkan0993-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-8.djvu/70

此页尚未校对


樂毅論舊石刻斷軼其半者字瘦勁無俗氣後

有人復刻此斷石文摹傳失眞多矣完書者是

國初翰林侍書王著冩用筆圓熟亦不易得如

富貴人家子非無福氣但病在韻耳

遺教經譯於姚秦弘始四年在王右軍沒後數

年弘始中雖有譯本不至江南至陳氏時有譯

師出遺教經論於是稍行今長安雷氏家遺教

經石上行書貞觀中行遺教經敇令擇善書經

生書本頒焉敇與經字是一手但眞行異耳余