Page:Sibu Congkan0996-陳師道-后山詩註-4-3.djvu/19

此页尚未校对


  魏衍見過

暑雨不作凉爽風秪自髙大車詩秪自塵𠔃我老

亦衰疾柰此正欝陶尚書欝陶乎予心魏侯有新

語髙處近風騷隠几聆五字未覺歷日勞

老杜詩劣於漢魏近風騷吴志吕蒙傳治𡈽山必歷日乃成洒然堕氷

薛瑩後漢書靈帝光和六年冬北海琅邪井氷厚丈餘又晋庾倐有氷井賦言

蔵氷起粟竪寒毛趙飛燕外𫝊夜雪露立體亡軫粟東坡雪詩凍

合玉樓寒起粟髙僧誌僧㑹𫝊趙綉見塔放光肅然毛竪晉書夏紘𫝊曰聞君之談

不𮗜寒毛盡戴○誌一作康三山已在目世說旬中郎登北固望海