Page:Sibu Congkan1013-秦觀-淮海集-5-4.djvu/10

此页尚未校对


身先之疇敢不力既羙于躬又相其夫子多俊髦亦澤

之餘崑崙之西岡阜蟠踞鑱詞幽墟以照不腐

   虞氏夫人墓誌銘

夫人姓虞氏諱麗華越州山隂人助教昱之季女年十

九歸同郡陸氏為承議郎知髙郵縣事佖之夫人踰八

年而卒卒後十年葬于山隂縣野人原其舅朝議公所

生母𡊮夫人之兆實熙寧三年五月某日也元豐六年

天子有事扵南郊夫人以承議君陞朝恩封仙源縣君

云承議君甞謂予曰虞雖越之著姓世以財雄亡妻婉

嫕恭儉如出寒素之家仰事舅姑旁接内外之宗姻下

撫僮使之衆殆無一人失其意者不幸短折以死生一女

嫁進士史安術比已死矣余深悲之幸䝉明恩追錫封邑