Page:Sibu Congkan1013-秦觀-淮海集-5-4.djvu/4

此页尚未校对


已自唐以來禪家盛行於世者惟雲門臨濟兩宗是時

雲門苖裔分據大刹相望於淮淛之上臨濟之後自江

以北惟師一人故雲門之徒或不以師為然師聞而笑

曰此吾所以為臨濟兒孫也晚嵗多病謝住持事寓止

髙郵醴泉法嗣處安㑹中一日召安師及諸禪者以偈

兩首示之眀日飯後奄然歸寂實元祐四年八月十六

日也俗夀六十三僧臘四十一其徒智勤等二十有二

人與廣陵檀越奉師靈骨歸建陵起塔而葬焉眀年智

潭自廣陵走京師乞銘扵某嗚呼始師出世某之外舅

故潭州寜鄉縣主簿徐君賡實為檀越首及師在惠濟

某甞從故龍圖閣直學士孫公覺莘老錢塘僧道潜參

寥訪師於湯泉山中時烏江令則今承議郎閻君木求