Page:Sibu Congkan1020-釋惠洪-石門文字禪-8-6.djvu/137

此页尚未校对


所論併爲書之

  先志碑記

政和元年余爲湘隂令湘隂瀕楚水臨洞庭連檣萬

艘天水相接盡獻南楚之形勝愛其風俗之純美民

訟之稀少士君子博學而知要篤實而有文窮不忘

道冨則守禮邑之南郭鄧氏之冨至紈袴僮奴谷量

牛馬然奉身甚約禮士甚恭邑人皆化其德其子㳂

循道議論有英氣直諒而勇於爲義縉紳高其才今

爲承直郎余游相好也自余之宦湘隂餘十年無日

不思縛屋湘尾分湖山之勝從父老之游且將老焉