Page:Sibu Congkan1020-釋惠洪-石門文字禪-8-6.djvu/177

此页尚未校对


笑曰死可避乎心外無法以南北論中外則謂之失

宗以僧俗議優劣則謂之迷旨失宗迷旨前聖所呵

吾方以法界海慧照了諸相猶如虚空大千沙界特

空華耳何暇置朱崖於胷次哉强仲高義宻行追配

古人冝若知此子持此語爲我謝鄉里故人此去死

生一決死不失爲谷泉脫或無恙尚不失爲車中王

尼他日綠錦江頭相見追惟今日則尚可軒渠一笑

政和元年十二月十九日海南逐客某序

  送強仲北遊序

洛生郭玉得程高方脉六微之技隂陽不測之術漢