Page:Sibu Congkan1020-釋惠洪-石門文字禪-8-6.djvu/56

此页尚未校对


覆古今碑刻部從者以其威靈奏賜眞應禪師塔曰

淨惠聖谿莊壟畒爲比鄰所吞數世且百年莫敢誰

何師云此唐相國裴公施以飯十方僧者橫目何德

以堪之不直而歸是䧟人入泥犂遣掌事執劵證諸

官竟還二百畒歲度一僧上資睿筭有玉泉住持僧

死于龍牙山山中之人不容其葬弟子抱骨石涕師

哀之使於潙山擇地建塚塔叢林義之師之潜行密

用之懿時時見於與奪然皆本於仁義道俗化其德

政和六年勑補住鎭軍之焦山師雅意不欲東解住

持事力辤之歸庵鸞谿之上俄詔聽還之潙山自其