Page:Sibu Congkan1020-釋惠洪-石門文字禪-8-6.djvu/88

此页尚未校对


頂鳧趨而集寂無人聲餘履聲而禪齋宻室冰懷雪

慮株枯而坐不見心相惟身相也嗚呼西平王郡太

守雖異世而姓氏同前以講後以禪而領袖者雖異

趣而名號同也吾聞浮圖未成故裴公美爲𤣥度之

後身千尺像畢而僧護爲僧祐道宣之前身古今所

傳不可誣也宗衍禪師出自白牛法窟中來嗣延公

之法席分照覺之祖焰道行孤峻爲邦人所欽然人

但見其能集前人之大成幻出樓觀而不知其游戲

政和元年八月又詔以天寧萬壽名寺七年三月

遣僧慶瑫來乞文以記其事余雖未獲覽山川之佳