Page:Sibu Congkan1022-釋惠洪-石門文字禪-8-8.djvu/120

此页尚未校对


綿竹廬于無爲山以神異化而全蜀爭師事之如淮

泗之僧伽七閩之定光公嘗赴江陵大㑹朝發夕返

荆州府前有拳石含五音天下聞之公取以歸今置

定身龕中什邡陳氏施園爲寺公以竹標其中曰以

此爲基拔去竹泉SKchar然而出掘之得巨石石下有寶

瓶舍利公作禮乃放光永徽四年夏六月二十有五

日歿於淨慧寺閲世七十坐五十五夏

贊曰予讀無爲山廣錄公始發心日誦觀世音名十

萬徧生五天十世爲居士生震旦十世爲比丘皆出

楊氏又瞻其畫像天骨秀特和敬之威望之肅然是